top of page

 Carla Visagie Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes  en overeenkomsten van Carla Visagie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding en/of offertes  dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Carla Visagie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2. Totstandkoming boeking

 

2.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Carla Visagie aanvaardt.

2.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Carla Visagie alvorens een boeking te doen.

2.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen

rechten worden ontleend.

2.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3. Tarieven/ Prijzen

 

3.1 De op de website vermelde tarieven zijn standaardtarieven van gemiddelde basisbehandelingen.  Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan

Carla Visagie hiervan afwijken en een maatwerkaanbieding maken. Dit zal vooraf door Carla Visagie kenbaar gemaakt worden.

3.2 Voor opdrachten zal Carla Visagie een kilometervergoeding in rekening brengen conform de op de prijslijst vermelde prijs per kilometer.

Tevens kan de reistijd vermenigvuldigd met het op de prijslijst vermelde basisuurtarief in rekening gebracht worden.

3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

 

 4. Betalingen


4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum , tenzij anders schriftelijk overeengekomen

4.2 Betaling Visagie en hairstyling kan contant, per overboeking bank of per pin worden voldaan.

4.3 Betaling van gekochte producten kan contant, per overboeking bank of per pin worden voldaan. Producten dienen vooraf te worden betaald.

4.4 Betaling met Cadeaubon dient in zijn geheel te worden gebruikt en kan niet in delen worden verzilverd.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 20% bovenop het te betalen bedrag in rekening gebracht.

4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Carla Visagie gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Carla Visagie.

4.8 Alle door Carla Visagie vermelde tarieven zijn in principe bedoeld voor consumenten en derhalve inclusief BTW. Voor zakelijke overeenkomsten

zal desgewenst door Carla Visagie een schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van commerciële tarieven exclusief BTW.

 

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

5.1 Alle aanbiedingen van Carla Visagie zijn vrijblijvend en Carla Visagie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.

5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Carla Visagie. Carla Visagie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Carla Visagie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling

 

6. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

 

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Carla Visagie gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

6.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd.

Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Met uitzondering  bruidsstyling.

6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. Met uitzondering van bruidsstyling.

b) Bij annulering  vanaf de 6e dag voor de opdracht 100%. Met uitzondering van bruidsstyling.

c) Bruidsstyling: bij annulering tot aan de proefsessie zal 20% van het totaalbedrag in rekening gebracht worden. Bij annulering vanaf de proefsessie tot aan de 14e dag voor de opdracht worden de gewerkte uren in rekening gebracht. Bij annulering  vanaf de 14e dag voor de opdracht zal het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7. Leveringen

 

7.1 De door Carla Visagie opgegeven levertijden van producten zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Carla Visagie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en schade

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Carla Visagie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Carla Visagie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9.4 Carla Visagie zal elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.5 Carla Visagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Carla Visagie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

9.6 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 uur, na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Carla Visagie te worden ingediend.

9.7 Carla Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Carla Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Carla Visagie kunnen worden toegerekend.

 

 Artikel 10. Garantie

 

10.1 Indien Carla Visagie producten aan de afnemer levert, is Carla Visagie nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop bedrijfsnaam ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal duidelijk op de website zijn vermeld. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Carla Visagie na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Carla Visagie in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

 

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Carla Visagie, dan wel tussen Carla Visagie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Carla Visagie, is Carla Visagie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Carla Visagie.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Carla Visagie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Carla Visagie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Carla Visagie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.3 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Carla Visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren.

Facturering wordt dan evenredig aangepast.

12.4 Bij opdrachten voor bruidsvisagie zal Carla Visagie zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen.

Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

 

Artikel 13. Diversen

 

13.1 Indien u aan Carla Visagie schriftelijk opgave doet van een adres, is Carla Visagie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Carla Visagie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

13.2 Wanneer door Carla Visagie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Carla Visagie deze Voorwaarden soepel toepast.

13.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met bedrijfsnaam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Carla Visagie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.4 Carla Visagie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

bottom of page